UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
WYDZIAŁ INŻYNIERII LˇDOWEJ I ¦RODOWISKA
INSTYTUT INŻYNIERII ¦RODOWISKA
II¦ UZ
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
SERIA: INŻYNIERIA ¦RODOWISKA


ISSN: 1895-7323
 

2011

141-21
Monika Gałwa-Widera, Marcin Milczarek, Mariusz Kowalczyk – Możliwo¶ci przyrodniczego wykorzystania osadów z przemysłu mleczarskiego
Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj – Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania ¦cieków na przykładzie wybranych gmin
Andrzej Greinert, Sebastian Fórmanowicz – ¦cieżki rowerowe jako element przestrzeni miejskiej – główne problemy lokalizacji i konstrukcji
Aleksandra Sieciechowicz – Osady ¶ciekowe na plantacji wierzby energetycznej
Dariusz Zdebik, Marcin Głodniok – Badania podatno¶ci ¶cieków na rozkład biologiczny na przykładzie oczyszczalni pracuj±cej w technologii sekwencyjno-przepływowej
Monika Suchowska-Kisielewicz – Rola tlenowego rozkładu odpadów przed ich składowaniem w przebiegu procesów zachodz±cych na składowiskach
Magdalena Kaszubowska, Joanna Majtacz, Jacek M±kinia, Krzysztof Czerwionka, Eliza Kulbat – Badania kinetyczne procesu denitryfikacji z dawkowaniem zewnętrznego Ľródła węgla z postaci produktów odpadowych z produkcji alkoholu
Marzena Smol, Maria Włodarczyk-Makuła – Możliwo¶ci usuwania WWA ze ¶cieków w procesach fizyczno-chemicznych
Mariusz Kowalczyk, Tomasz Kamizela, Kamila Parkitna, Marcin Milczarek – Zastosowanie reakcji Fentona w technologii osadów ¶ciekowych
Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Aleksandra Sieciechowicz – Modele biokinetyczne ASM
Izabela Krupińska – Koagulanty wstępnie zhydrolizowane
Ireneusz Nowogoński – Przelewy burzowe – kluczowe elementy sieci kanalizacyjnej miasta Głogowa

142-22
Zofia Sadecka, Janusz Wa¶ – Usuwanie zwi±zków biogennych ze ¶cieków w oczyszczalniach do 15000 RLM
Sylwia Myszograj, Ewa Panek, Jerzy Wołoszyn – Efektywno¶ć solarnej suszarni osadów ¶ciekowych w Żarach
January Bień, Tomasz Okwiet, Monika Gałwa-Widera, Małgorzata Worw±g, Marcin Milczarek – Wspomaganie procesu kompostowania kondycjonowanymi odciekami kompostowymi
Zofia Sadecka, Marta Mazurkiewicz – Warunki procesu denitryfikacji na przykładzie oczyszczalni w Kostrzynie nad Odr±
Sebastian Fórmanowicz, Andrzej Greinert – Komunikacja rowerowa na terenie Zielonej Góry
Robert Sidełko, Kazimierz Szymański, Bartosz Walendzik – Zastosowanie kompostowania do przetwarzania frakcji organicznej odpadów komunalnych
Marcin Głodniok, Dariusz Zdebik – Kontrola procesu biologicznego oczyszczania ¶cieków przemysłowych z wykorzystaniem respirometrycznych pomiarów in-situ w komorach osadu czynnego
Anita Jakubaszek, Magdalena Wojciech – Analiza statystyczna zawarto¶ci azotu ogólnego w złożu oczyszczalni hydrofitowej w Małyszynie
Jakub Kostecki, Ewelina Owoc – Sieci przesyłowe w krajobrazie miejskim
Ireneusz Nowogoński, Łukasz Bartos – Wpływ czasoprzestrzennej zmienno¶ci opadu na odpływ kanalizacj± ogólnospławn± na przykładzie miasta Nowa Sól
Magda Hudak – Wybrane turystyczne szlaki wodne a obszary Natura 2000 i inne obszary chronione w woj. lubuskim

143-23
Agnieszka Tokarska, Dominik Osyczka – Zielone dachy, jako odpowiedĽ na intensywn± zabudowę miast
Agnieszka Tokarska, Dominik Osyczka – Okaleczanie drzew powszechnym zjawiskiem w przestrzeni
Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński – Algorytmy sterowania jednostopniowymi węzłami ciepłowniczymi wspomaganymi instalacjami kolektorów słonecznych
Anna Iżewska, Justyna Chudecka, Tomasz Tomaszewicz, Mariola Wróbel – Zawarto¶ć makro- i mikroskładników w glebach poboczy dróg ¶ródle¶nych w okresie jesiennym
Ireneusz Nowogoński, Karolina Raburska – Koncepcja zaopatrzenia w wodę gminy Lipno z analiz± wykorzystania istniej±cych Ľródeł zasilania
Anna Iżewska, Justyna Chudecka, Tomasz Tomaszewicz, Mariola Wróbel – Zawarto¶ć makro- i mikroskładników w glebach poboczy dróg przebiegaj±cych przez tereny rolnicze w okresie jesiennym
Lidia Greinert – Modernistyczny budynek jednorodzinny w makrownętrzu cieku wodnego
Magda Hudak, Łukasz Szmaj – Analiza porównawcza zagrożenia wodnego w wybranych kopalniach soli
Marzena Czulak – Wykorzystanie naturalnych metod w ochronie winoro¶li
Ewa Ogiołda, Marta Gajda – System zaopatrzenia w wodę miasta Nowa Sól

144-24
Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz – Aspekty prawne przyrodniczego wykorzystania osadów ¶ciekowych
Monika Suchowska-Kisielewicz, Sylwia Myszograj – Produkcja biowodoru w procesach biologicznych
Barbara Walczak, Tomasz Chutko – Koncentracja cynku w glebach, w różnych odległo¶ciach od krawędzi jezdni na przykładzie drogi krajowej nr 3 w okolicach Nowego Miasteczka
Marta Gawron – Metody symulacji statycznej sieci gazowej
Marta Gawron, Katarzyna Przybyła, Zygmunt Lipnicki – Warunki przepływu spalin w kominie a kwasowy punkt rosy
Róża Fruzińska – Kanalizacja bytowo-gospodarcza na przykładzie miejscowo¶ci Jemiołów Czę¶ć I. Zasady obliczania sieci
Maria Włodarczyk-Makuła – Trwałe zanieczyszczenia organiczne w aspekcie konwencji sztokholmskiej
Ewa Ogiołda, Tomasz Powęski – Obliczenia symulacyjne sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Głogowa
Ewa Ogiołda, Bartosz Dębicki – Straty wody w systemie wodoci±gowym w Nowej Soli
Marta Przewocka – Charakterystyka strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów”

2012

145-25
Maria Mrówczyńska – Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tereny objęte planem
Ireneusz Nowogoński – Wpływ inwentaryzacji kształtu przekrojów kanałów na dokładno¶ć przepływomierza profilujacego
Magdalena Czarna, Urszula Kołodziejczyk, Sylwia Litwinowicz – Analiza szybko¶ci topnienia lodu pod wpływem ¶rodków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg
Katarzyna Górska, Mikołaj Sikorski – Zmienno¶ć ładunków zawiesiny ogólnej w ¶ciekach odprowadzanych kanalizacj± deszczow± na przykładzie wybranej zlewni
Anna Nowacka, Maria Włodarczyk-Makuła, Bartłomiej Macherzyński – Zmiany stężenia azotu amonowego i azotanowego podczas uzdatniania wody w zakładzie uzdatniania wody Goczałkowice
Agnieszka Turek, Maria Włodarczyk-Makuła – Usuwanie WWA (C13-C16) ze ¶cieków przemysłowych z wykorzystaniem ditlenku diwodoru
Ewa Zielewicz, Malwina Tytła – Wpływ charakterystyki komunalnych osadów ¶ciekowych na efekty kofermentacji z serwatk±
Julitta Gajewska, Klaudia Szewczuk, Wawrzyniec Pladys, Paweł Sysa – Wrażliwo¶ć drapieżnych bakterii z rodzaju Bdellovibrio i ich ofiar z rodziny Enterobacteriaceae na wybrane antybiotyki i ¶rodek dezynfekcyjny
Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Janusz Wa¶, Tomasz Musiałowicz – Nowoczesna oczyszczalnia ¶cieków w gminie Łagów Lubuski - pierwsze miesi±ce eksploatacji

146-26
Jakub Kostecki, Róża Fruzińska – Ochrona gleb w ¶wietle prawa krajowego i europejskiego
Róża Fruzińska, Jakub Kostecki – Kanalizacja bytowo-gospodarcza na przykładzie miejscowo¶ci Jemiołów. Czę¶ć II Przepompownie ¶cieków
Sławomir Łotysz – Park na torach. Przykład adaptacji wiaduktu kolejowego na teren zieleni
Magdalena Czarna, Urszula Kołodziejczyk – O chemicznych sposobach likwidowania ¶lisko¶ci po¶niegowej
Lidia Greinert – Winnica w Łazie pod Zielon± Gór± – spotkanie historii z nowoczesno¶ci±
Ireneusz Nowogoński – Wstępna ocena monitoringu opadów atmosferycznych i sygnalizacji wystapienia odpływów burzowych na terenie miasta Głogów
Jacek Czekała, Wojciech Czekała – Skład chemiczny kompostów wytworzonych na bazie komunalnych osadów ¶ciekowych, słomy i trocin
Julitta Gajewska, Medard Wycech, Wawrzyniec Pladys, Paweł Sysa – Mikrobiologiczne wskaĽniki skażenia sanitarnego gleby w okolicy przeciekaj±cego zbiornika bezodpływowego na nieczysto¶ci ciekłe
Tadeusz Chrzan, Przemysław Błoch, Łukasz Zaworski – Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania budowy kombinatu węglowo-energetycznego w województwie lubuskim

147-27
Marta Mazurkiewicz – Usuwanie zwiazków azotu ze ¶cieków w oczyszczalni w Kostrzynie nad Odr±
Wojciech Naworyta, Szymon Sypniowski – Górnicze zagospodarowanie złoża węgla brunatnego Gubin – wybrane problemy dotycz±ce procesu projektowania nowej kopalni
Zbigniew Kasztelewicz, Maciej Zaj±czkowski, Mateusz Sikora – Potencjał wydobywczy złóż gubińskich ze szczególnym uwzględnieniem złoża Gubin-Zasieki-Brody
Ryszard Uberman, Wojciech Naworyta – Prognoza korzy¶ci dla społeczno¶ci i gmin Gubin oraz Brody z zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin
Robert Zielonka – Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo w obrębie ryzyka ekologicznego
Grzegorz Podruczny, Arkadiusz Rojna – Powodzie w rejonie Słubic i ich wpływ na kształtowanie procesów filtracji
Sylwia Myszograj – Hydroliza w biodegradacji odpadów organicznych
Sylwia Myszograj – Wpływ dezintegracji termicznej na szybko¶ć biodegradacji odpadów organicznych
Teodor Kitczak, Henryk Czyż – Wpływ osadu komunalnego i kompostu z odpadów zieleni na jako¶ć czterech mieszanek trawnikowych
Andrzej Greinert – Nowa industrializacja województwa lubuskiego – Czy nie przegapimy szansy?

148-28
Andrzej Greinert – Budżet gmin Brody i Gubin na tle polskich gmin zwi±zanych z wydobyciem węgla brunatnego
Nguyen Thi Bich Loc – Efektywno¶ć metody in-situ w usuwaniu zanieczyszczeń ropopochodnych
Marta Mazurkiewicz, Monika Suchowska-Kisielewicz – ¬ródła ¶cieków dopływaj±cych do oczyszczalni w Kostrzynie nad Odr±
Jakub Kostecki – Geo¶rodowiskowe uwarunkowania lokalizacji przemysłu wydobywczego w gminie Brody i Gubin
Izabela Krupińska – Problemy zwi±zane z występowaniem substancji humusowych w wodach podziemnych
Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek – Podatno¶ć ¶cieków na rozkład biochemiczny w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania
Katarzyna Trojanowska, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz – Suszarnie solarne osadów ¶ciekowych w Polsce
Anita Jakubaszek, Ewelina Płuciennik-Koropczuk – Wpływ okresu eksploatacji na efektywno¶ć pracy oczyszczalni hydrofitowej w Małyszynie
Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani – Wydobycie węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej

2013

149_29
Grzegorz Jarnuszewski, Edward Meller – Wła¶ciwo¶ci płytkich gleb pobagiennych na kredzie jeziornej oraz ocena składu chemicznego wód gruntowych

Mariusz Antolak – Probemy zagosodarowania turystycznego rezerwatów przyrody na przykładzie rezerwatu przyrody dolina rzeki Wałszy
Aleksandra Janicka – Tempelhof – park wolno¶ci, przykład adaptacji lotniska na park kulturowy
Leszek Rostocki – Energetyczne wskaĽniki układów mikrokogeneracyjnych
Mateusz Cuske, Monika Marcinkiewicz, Katarzyna Szopka, Anna Karczewska, Ewa Pora – Oddziaływanie Huty Cynku Oława na ¶rodowisko glebowe terenów przyległych, w ¶wietle całkowitej zawarto¶ci metali ciężkich w poziomach powierzchniowych gleb miasta Oławy
Mariusz Dudziak – Usuwanie mikrozanieczyszczeń estrogenicznych w procesie fotokatalizy wspomaganym sorpcj± i nanofiltracj±
Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba – Rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych na obszarze miasta Konina
Marek Paj±k, Wojciech Krzaklewski, Piotr Gawełek – Ocena rekultywacji le¶nej zwałowiska odpadów po wydobyciu węgla kamiennego na przykładzie KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach
Karolina Skoczkowska, Roman Ulbrich – Dobór optymalnej prędko¶ci suszarki bębnowej do peletów
Zbigniew Bzowski, Andrzej Dawidowski – Monitoring wła¶ciwo¶ci fizykochemicznego odpadów wydobywczych pochodz±cych z Kopalni Węgla Kamiennego LW „Bogdanka”
Marta Przewocka, Janusz Rosada – Monitoring gleb zlokalizowanych wokół Huty Miedzi „Głogów”
Ewa Głosińska – Pokrycie terenów zalewowych rzeki Warty i poziom ryzyka powodziowego gmin powiatu poznańskiego

150_30
Barbara Szala, Piotr Turek, Anna Jeleń, Tomasz Bajda – Synteza i wła¶ciwo¶ci sorpcyjne organo-zeolitów
Marcin Pietrzykowski, Martyna ¦liwińska, Wojciech Krzaklewski, Bartłomiej Wo¶ – Park zakonu oo. Kamilianów w Tarnowskich Górach jako przykład zagospodarowania obiektu po historycznym górnictwie galeno-galmanowym
Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Aleksandra Sieciechowicz – Substraty do procesu ko-fermentacji
Krzysztof Otremba, Mirosława Gilewska – Skład mineralogiczny gruntów pogórniczych i gleb rozwijaj±cych się z tego materiału macierzystego
Fruzińska Róża, Kostecki Jakub, Kowalska Kamila, Kołodziejczyk Mariusz, Strycki Oswald – Analiza lokali mieszkalnych pod względem dostępno¶ci do mediów. Czę¶ć 1 – dostęp do wodoci±gów w gminie Gubin
Grzegorz Gabry¶, Leszek Jerzak, Beata Gabry¶ – Lubuska przyroda – warta zachodu?
Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz – Aspekty prawne i technologiczne współspalania osadów ¶ciekowych
Bartłomiej Macherzyński, Maria Włodarczyk-Makuła, Agnieszka Turek, Anna Nowacka – Ocena możliwo¶ci ko-fermentacji osadów koksowniczych i komunalnych
Urszula Kołodziejczyk, Wiktor Kołodziejczyk, Lech Kuroczycki, Beata Rudnicka – Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w miejscowo¶ci rozłogi k. ¦wiebodzina
Wojciech Naworyta – Analiza możliwo¶ci kompleksowego zagospodarowania zasobów złoża węgla brunatnego gubin, kopalin towarzysz±cych oraz odpadowych surowców mineralnych
Sławomir Łotysz – Cmentarzysko okrętów cennym obiektem przyrodniczym
Sławomir Łotysz – Zielone molo. Rewitalizacja dawnego nabrzeża portowego na park miejski
Marta Skiba – Kształtowanie obrazu miasta. Rola prawa i mechanizmów ekonomicznych

151_31
Alicja Kot-Niewiadomska – Ocena stanu ¶rodowiska gruntowego w rejonie poprzemysłowym zakładów metalurgicznych „Trzebinia” (ZM I)

Magdalena Czarna – Przegl±d ¶rodków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce
Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski, Bartłomiej Wo¶ – Zawarto¶ć pierwiastków ¶ladowych (Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Cr) w li¶ciach olsz (Alnus sp.) zastosowanych jako gatunki fitomelioracyjne na składowisku odpadów paleniskowych
Marek G±siorek – Chloroorganiczne zanieczyszczenia ¶rodowiska a wskaĽnik AOX
Zofia Sadecka, Lech Kuroczycki – Możliwo¶ci wykorzystania osadów ¶ciekowych z oczyszczalni w Żarach
Ewa Ogiołda, Agata Uchman – Ocena hydrauliczna warunków pracy sieci wodoci±gowej w Łężycy w gminie Zielona Góra
Piontek Marlena, Lechów Hanna – Deterioracja elewacji zewnętrznych wywołana biofilmem
Piontek Marlena, Lechów Hanna – Produkty biobójcze stosowane w ochronie elewacji przed korozj± biologiczn±
Urszula Kołodziejczyk, Marta Żebrowska – Techniczne metody ochrony przeciwpowodziowej w Polsce
Sebastian Werle – Wpływ wła¶ciwo¶ci osadów ¶ciekowych na możliwo¶ć ich termicznego unieszkodliwiania
P±zik Rafał, Kostecki Jakub – Dobór optymalnej pojemno¶ci zbiornika retencjonuj±cego wody w małych zlewniach deszczowych
Marta Kowalik, Monika Zajemska, Anna Poskart, Henryk Radomiak – Spalanie w powietrzu wzbogaconym tlenem jako możliwo¶ć ograniczenia emisji CO2
Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Magdalena Wojciech – Analiza statystycznej zmienno¶ci składu ¶cieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
Monika Kazimierczak – Badanie tlenowego rozkładu substancji organicznych w stabilizowanych osadach ¶ciekowych
Elżbieta Hycnar, Tadeusz Ratajczak, Waldemar Jończyk – Badania jako¶ci węgla według wymagań Unii Europejskiej na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”

152_32
Anna Asani, Marta Gawron, Urszula Kołodziejczyk – Charakterystyka ekofizjograficzna rejonu Nowogrodu Bobrzańskiego
Anna Asani, Marta Gawron, Urszula Kołodziejczyk  – Uwarunkowania eksploatacji kruszywa naturalnego z rzeki Bóbr w obszarze chronionego krajobrazu „25 - Dolina Bobru”
Agnieszka Nowak, Ireneusz Nowogoński – Wyniki symulacji kanału ogólnospławnego w ul. P. Skargi w Głogowie
Ireneusz Nowogoński – Analiza działania systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej miasta Głogowa – wstępne wyniki
Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik – Wpływ stopnia rozdrobnienia mięsa na wydajno¶ć procesu fermentacji
Ewa Ogiołda, Maciej Kozaczek – Charakterystyka zużycia wody w systemach wodoci±gowych „Wilków” i „Borek” w gminie Głogów
Ewa Ogiołda, Oswald Strycki – Model symulacyjny kanalizacji podci¶nieniowej w Lubiechowie
Ewa Pora, Jarosław Kaszubkiewicz, Dorota Kawałko, Mateusz Cuske – Wpływ wielko¶ci zasolenia oraz nacisku gleby na wła¶ciwko¶ci retencyjne wybranego superabsorbentu
Anna Iżewska, Czesław Wołoszyk, Stanisław Sienkiewicz – Assessment of physical, chemical and energetic properties of sludge in industrial and municipal sewage treatment plant
Justyna Czajkowska – Wpływ prędko¶ci przepływu i stężeń poszczególnych jonów na odkładanie się struwitu z roztworów wodnych na wewnętrznych powierzchniach ruroci±gów stalowych przy pH=9,5
P±zik Rafał, Kostecki Jakub – Praca gruntowego wymiennika ciepła na tle zmiennych warunków atmosferycznych
Anna Iżewska, Czesław Wołoszyk – Wła¶ciwo¶ci fizyczno-chemiczne gleby lekkiej nawożonej popiołem ze spalania komunalnych osadów ¶ciekowych

Agnieszka ¦liwińska, Michał Drab – Zmiany zawarto¶ci węgla organicznego oraz wzajemny stosunek jego form w rekultywowanych utworach po eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy
Jacek Czekała – Azot i jego frakcje w komunalnych osadach ¶ciekowych

2014

153_33
Michał Janicki, Agata B±k, Radosław Wróbel – Redukcja ilo¶ci ubocznych produktów spalania biomasy w kotle małej mocy poprzez zastosowanie okładziny ceramicznej
Elżbieta Musztyfaga, Mateusz Cuske, Ewa Pora, Katarzyna Szopka – Wpływ działalno¶ci zakładów chemicznych „Złotniki” we Wrocławiu na ¶rodowisko glebowe terenów przyległych w ¶wietle całkowitej zawarto¶ci metali ciężkich
Jarosław Kaszubkiewicz, Ewa Pora, Mateusz Cuske, Elżbieta Musztyfaga – Przebieg zmian zasolenia w glebach zalanych wodami nadosadowymi ze zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most
Mateusz Cuske, Ewa Pora, Elżbieta Musztyfaga, Bernard Gałka – Ewaluacja prac rekultywacyjnych zwałowiska wewnętrznego odkrywki węgla brunatnego „Adamów”, w KWB Adamów
Grzegorz Gabry¶, Agnieszka Ważna, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Ko¶cielska, Jan Cichocki – Problemy ochrony ssaków (Mammalia) w województwie lubuskim
Damian Markulak – Pomniki przyrody gminy Gubin i Brody
Agnieszka Tokarska-Osyczka, Grzegorz Iszkuło – Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa, kulturowa oraz ocena atrakcyjno¶ci turystycznej gmin na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
Bogusław J. Wojtyszyn – Modernizacja madryckiej dzielnicy Carabanchel w aspekcie zrównoważonego rozwoju miasta
Jacek Partyka, Zygmunt Lipnicki – Koncepcja stanowiska do badania procesu krzepnięcia w wilgotnych budowlanych materiałach porowatych
Maria Włodarczyk-Makuła, Agnieszka Turek, Agnieszka Obstój – Wpływ promieniowania UV na zmiany stężenia benzo-fluorantenów w ¶ciekach
Magdalena Czarna – Skuteczno¶ć ¶rodków chemicznych stosowanych do likwidacji ¶lisko¶ci zimowej
Tomasz Teleszewski – Symulacja konwekcji wymuszonej w przewodach prostoosiowych przy przepływie laminarnym metod± elementów brzegowych

154_34
Mateusz Cuske, Łukasz Szałata – Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu na przykładzie projektowanej kwatery składowiska odpadów
Włodzimierz Czamara, Dorota Olearczyk, Radosław Stodolak, Łukasz Pardela – Możliwo¶ci wykorzystania historycznych danych topograficznych, hydrologicznych i hydraulicznych w procesie modelowania przepływu na przykładzie rzeki ¦lęży i Widawy
Marta Gortych, Arkadiusz Gortych – Projekt stanowiska eksperymentalnego do badania krzepnięcia w przestrzeni walcowej
Magdalena Czarna – Zimowe utrzymanie dróg w ¶wietle prawa polskiego
Aleksandra Janicka – Projekt zagospodarowania basenu północnego w ¦winouj¶ciu
Marta Przewocka, Janusz Rosada – Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb na pograniczu byłej strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów”

Monika Suchowska-Kisielewicz – Produkcji biowodoru z odpadów w warunkach fermentacji
Marta Przewocka – Wapnowanie jako metoda immobilizacji metali ciężkich w glebach
Monika Domanowska – Odnowa terenów zieleni w Miniprogramach Rewitalizacji Dzielnic Warszawy
Andrzej Greinert – Węgiel brunatny – czy będzie polskim surowcem energetycznym XXI wieku?

155_35
Marzena Nadolna - Weryfikacja efektów termomodernizacji budynku użyteczno¶ci publicznej
Urszula Kołodziejczyk, Marta Gortych, Magda Hudak, David Komarnicki, Aleksandra Szumańska, Agnieszka ¦liwińska - Agresywno¶ć chemiczna wód powierzchniowych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym
Mateusz Cuske, Anna Karczewska, Bernard Gałka - Ultrasonic cleaning of plant roots in their preparation for analysis on heavy metals
Łukasz Szałata, Mateusz Cuske, Adam Godzwa - Porównanie modeli propagacji fali akustycznej na przykładzie funkcjonowania zakładu unieszkodliwiania odpadów w ¦cinawce Dolnej
Mateusz Cuske, Łuaksz Szałata, Adam Godzwa, Elżbieta Musztyfaga - Badania monitoringowe gleb na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów w ¦cinawce Dolnej w ¶wietle przepisów prawnych wynikaj±cych z implementacji dyrektywy IED
Urszula Kołodziejczyk, Magdalena Czarna, Zbigniew Tarka - Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z projektowanej kompostowni osadów ¶ciekowych
Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Róża Wasylewicz - Analiza oddziaływania na ¶rodowisko planowanej eksploatacji kruszywa w miejscowo¶ci Łaz
Marlena Piontek, Zuzanna Fedyczak, Katarzyna Łuszczyńska, Hanna Lechów - Toksyczno¶ć miedzi, cynku oraz kadmu, rtęci i ołowiu dla człowieka, kręgowców i organizmów wodnych
Adam Piotr Zaj±c - Samochód jako wyzwanie dla miasta XXI wieku
Barbara Walczak, Tomasz Chutko - Zawarto¶ć miedzi w glebie w różnych odległo¶ciach od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 3 w okolicach Nowego Miasteczka

156_36
Magda Hudak, Marta Gortych, Urszula Kołodziejczyk, Karolina Łankowska, Ilona Osysko, Agnieszka ¦liwińska - Wpływ turystyki wodnej na stan ekologiczny wód rzeki Paklicy
Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Renata Kłonowska - Charakterystyka zużycia wody w systemach wodoci±gowych "Turów" i "Serby" w gminie Głogów
Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Dariusz Kłonowski - System zaopatrzenia w wodę miasta Bytom Odrzański
Justyna Chudecka, Tomasz Tomaszewicz - Podstawowe wła¶ciwo¶ci chemiczne oraz zawarto¶ć Pb, Zn, Cu, Ni i Cd w glebach terenu nieczynnej odlewni żeliwa i metali kolorowych w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie)
Justyna Chudecka, Tomasz Tomaszewicz - Ocena porolnych gleb rdzawych jako siedliska le¶nego na podstawie indeksu trofizmu gleb le¶nych (ITGL) i siedliskowego indeksu glebowego (SIG)
Kornelia Kwiecińska, Łukasz Szałata - Wegetatywne bufory ¶rodowiskowe w strategii redukcji uci±żliwo¶ci zapachowej instalacji IPPC, na przykładzie projektu pasa zieleni dla składowiska ZUO w ¦cinawce Dolnej
Ewa Pora, Jarosław Kaszubkiewicz, Dorota Kawałko - Wpływ kationów jedno- i dwuwarto¶ciowych oraz zasolenia roztworu na wła¶ciwo¶ci sorpcyjne wybranego superabsorbentu
Lipnicki Zygmunt, P±zik Rafał - Analiza porównawcza sprężarkowego układu chłodniczego współpracuj±cego z odwiertem i układu chłodzonego powietrzem zewnętrznym

2015

157_37
Magda Hudak, Marta Żebrowska - Implementacja prawa w ochronie przeciwpowodziowej
Piotr Hulisz, Wiesław Cyzman - Wpływ prac wiertniczych na wła¶ciwo¶ci gleb oraz stan zdrowotny drzew w rejonie kopalni soli "Solino" S.A. w Górze k. Inowrocławia
Grażyna Jurgiel-Małecka, Marzena Gibczyńska, Grzegorz Hury, Leokadia Lewandowska - Effect of lime, biomass ash, compost and the Effective Microorganisms substance on the grain yield and yield components of spring barley
Izabela Krupińska, Aleksandra Konkol - Wpływ wybranych parametrów technologicznych na przebieg i skuteczno¶ć procesu koagulacji w oczyszczaniu wód podziemnych
Adam Sammel - Skład chemiczny osadów dennych zbiorników wodnych Syrenie Stawy aglomeracji szczecińskiej i możliwo¶ci ich wykorzystania
Kamila Hrut, Tomasz Kamizela - Wpływ warunków flokulacji na podatno¶ć na odwadnianie osadów kondycjonowanych dualn± metod± chemiczn±
Agnieszka Turek, Maria Włodarczyk-Makuła - Fotoliza WWA w roztworach wodnych
Monika Jakubus - Are Effective Microorganisms (EMTM) effective in enhancement of soil fertility?
Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński - Porównanie układów technologicznych dużych instalacji kolektórów słonecznych współpracuj±cych z węzłami ciepłowniczymi

158_38
Zdzisław Adamczyk, Ewa Makosz - Parametry teksturalne analcymu powstałego przy użyciu 1M roztworu NaOH
Zdzisław Adamczyk, Katarzyna Nowińska - Pierwiastki towarzysz±ce w fazach szlamów powstaj±cych w procesie szybowym pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu
Jarosław Kamyk, Alicja Kot-Niewiadomska - Kształtowanie brył krajobrazowych jako kierunek odzysku odpadów wydobywczych w górnictwie węgla kamiennego
Krystian Malek, Karolina Skoczkowska, Roman Ulbrich - Proces segregacji w aparatach bębnowych
Justyna Chudecka, Tomasz Tomaszewicz - Przydatno¶ć erodowanych gleb porolnych Jako siedliska le¶nego w oparciu o indeks trofizmu gleb le¶nych (ITGL) Monika Domanowska, Jakub Kostecki - Ogrody deszczowe w miastach jako jedno z narzędzi wdrażania usług ekosystemów
Ewa Makosz - Zastosowanie syntetycznego analcymu do usuwania metali ciężkich z roztworów wodnych
Jędrzej Daszkiewicz, Piotr Goliński - Ocena aktywno¶ci żerowej Cervus elaphus na zrewitalizowanych ł±kach ¶ródle¶nych na podstawie analizy intensywno¶ci zgryzania runi

159_39
Mariusz Ptak - Wpływ antropopresji na zmienno¶ć stanów wody jeziora wierzchowo w latach 1976-2009
Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba - Rekultywacja i rewitalizacja gruntów pogórniczych na przykładzie gminy Kleczew
Lidia D±browska - Frakcjonowanie metali ciężkich w osadach ¶ciekowych ustabilizowanych beztlenowo
Janusz Rosada, Marta Przewocka - Wyznaczenie warunków dla okre¶lenia wstępnej izolinii zasięgu zanieczyszczeń jako element monitoringu ¶rodowiska wokół Huty Miedzi "Głogów"
Edward Meller, Grzegorz Jarnuszewski - Skład chemiczny ro¶lin uprawianych na glebach pobagiennych nawożonych cynkiem i miedzi±
Marta Skiba - Inwestycje produkcyjne o znaczeniu ponadregionalnym w planistycznych dokumentach krajowych i wojewódzkich
Alicja Kot-Niewiadomska - Ocena terenu poprzemysłowego zakładów metalurgicznych "Trzebinia" pod względem planowanych kierunków jego zagospodarowania
Rafał Nowak, Maria Włodarczyk-Makuła - Wykorzystanie złóż tarczowych do usuwania azotu amonowego w warunkach ograniczonego dostępu tlenu

160_40
Agnieszka Tokarska-Osyczka - Czy można pogodzić turystykę z ochron± przyrody?
Agnieszka Tokarska-Osyczka, Grzegorz Iszkuło - Rezerwaty przyrody w odbiorze społecznym. Studium Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego

Bogusław J. Wojtyszyn - Ekologiczna realizacja miasta "Solarcity" inwestycj± w przyszło¶ć zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w Austrii
Katarzyna Nowińska - Odpady z procesu szybowego pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu oraz ich mobilno¶ć w ¶rodowisku gruntowo-wodnym
Anita Jakubaszek, Artur Stadnik - Ocena pracy przydomowych oczyszczalni ¶cieków BIO-DUO w pierwszych miesi±cach eksploatacji
Ewa Wi¶niowska, Beata Karwowska, Elżbieta Sperczyńska - Interwencyjne wykorzystanie zeolitów w oczyszczaniu ¶cieków
Jakub Kostecki, Tesz - Zintegrowane centrum komunikacji w Zielonej Górze - koncepcja rewitalizacji terenu przydworcowego
Małgorzata Sztubecka, Jacek Sztubecki - Badania klimatu akustycznego na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych

Magdalena Nakielska Komin słoneczny - studium przypadku

2016

161_41
Małgorzata Sztubecka, Marta Anna Skiba - Warunki akustyczne na obszarach jednolitego zagospodarowania Parku Zdrojowego w Inowrocławiu
Barbara Walczak, Magdalena Jankowiak - Zawarto¶ć niklu i ołowiu w glebach położonych wzdłuż torów kolejowych w Zielonej Górze
Wojciech Eckert - Barokowy pałac we Włostowie - czy nadal jest zabytkiem?
Wojciech Eckert - Zabytkowy park w Niekarzynie - Próba okre¶lenia granic ochrony konserwatorskiej parku
Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Paulina Kolenda - Analiza przestrzeni ekologicznej i społecznej dla elektrowni wiatrowych na przykładzie powiatu gryfińskiego
Bogusław J. Wojtyszyn, Joanna Żarska - Ekologiczne kierunki modernizacji obszarów miejskich w Polsce
Wojciech Krzaklewski, Marcin Pietrzykowski, Justyna Likus, Marek Paj±k, Alicja Twaróg - Charakterystyka wybranych wła¶ciwo¶ci gleb i zbiorowisk ro¶linnych na terenach rekultywowanych i pozostawionych sukcesji po byłej Kopalni Siarki "Grzybów"
Marek Paj±k, Wojciech Krzaklewski, Marcin Pietrzykowski, Justyna Likus, Wojciech Kowalczewski - Rekultywacja le¶na realizowana na terenach pogórniczych kopalni siarki "Osiek"
Anita Jakubaszek, Hanna Lechów, Monika Mazurek - Wpływ warunków przechowywania wody Ľródlanej w opakowaniach jednostkowych na jej jako¶ć

162_42
Urszula Kołodziejczyk, Magda Hudak, Dawid Golik, Mateusz Migda - Hydrologia zlewni rzeki Kowaniec
Mateusz Cuske, Anna Karczewska - Elementy oceny ryzyka ¶rodowiskowego zwi±zanego z aplikacj± materii organicznej do gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z rejonu huty miedzi
Mateusz Cuske, Anna Karczewska - Wpływ materii organicznej na zmiany rozpuszczalno¶ci metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych w ¶wietle literatury
María Eugenia Molar Orozco, Carmina Fernández de Lara Aguilar - Comparativa de contaminación acústica en espacios públicos caso Zócalo y plaza San José en la ciudad de Puebla
Sylwia Myszograj, Katarzyna Kozłowska, Piotr Gramza - Wpływ kompostowania na ograniczenie emisji metanu ze składowanych odpadów komunalnych
Agnieszka Gontaszewska - Kopalnia Węgla Brunatnego "Borussia" koło O¶na Lubuskiego
Agnieszka Tokarska-Osyczka, Sebastian Pilichowski - Ocena zagrożeń i aktualizacja rejestru pomników przyrody ożywionych Zielonej Góry w jej nowych granicach
Urszula Kołodziejczyk, Leszek Kuroczycki, Marta Żebrowska - Wezbrania na Bobrze w Żaganiu w ¶wietle obserwacji historycznych
Magdalena Mamak, Alicja Kicińska - Zamykanie i rekultywacja dzikich składowisk odpadów niespełniaj±cych wymagań prawnych po wej¶ciu Polski do UE na przykładzie wybranego składowiska z terenu powiatu nowos±deckiego

163_43
Tomasz Warężak - Analiza finansowa gospodarki wodno-¶ciekowej w gminie Czarny Bór
Magda Hudak, Urszula Kołodziejczyk, Michał Maci±g - Zmiany stosunków wodnych w zlewni rzeki Ołobok
Grzegorz Mikiciuk, Tomasz Tomaszewicz - Ocena żyzno¶ci gleb intensywnie użytkowanych za pomoc± warto¶ci indeksu trofizmu gleb le¶nych
Marlena Piontek, Hanna Lechów, Katarzyna Łuszczyńska - Existence of mould spores in biofilm on the building fasade of the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra
Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz - Podatno¶ć na rozkład biologiczny i potencjał biogazowy mieszanin odpadów
Karolina Skoczkowska, Krystian Malek, Roman Ulbrich - Badanie procesu rozdrabniania pelletów podczas suszenia w aparacie bębnowym
Tomasz Tomaszewicz, Justyna Chudecka - Ocena chemizmu gleb powstałych na bazie popiołów z węgla kamiennego po dziesięciu latach ich funkcjonowania w ¶rodowisku
Urszula Kołodziejczyk, Leszek Kuroczycki, Marta Żebrowska - Wezbrania na Bobrze w Żaganiu w ¶wietle obserwacji historycznych
Janusz Rosada, Marta Przewocka - Wpływ zanieczyszczenia miedzi± i ołowiem gleb okolic Huty Miedzi w Głogowie na zawarto¶ć tych pierwiastków w zbożach z okolicznych pól uprawnych
Janusz Rosada, Marta Przewocka - Zawarto¶ć miedzi, ołowiu i kadmu w glebach i ro¶linach uprawianych w pobliżu Huty Miedzi "Głogów"

164_44
Marzena Jasiewicz, Marzena Nadolna - Klasyfikacja paliw gazowych
Urszula Kołodziejczyk, Wiktor Kołodziejczyk, Lech Kuroczycki, Ewa Ogiołda - Wpływ warunków geotechnicznych na awaryjno¶ć systemów odwodnień
Piotr Ziembicki Teresa Nowak - Bezpieczeństwo energetyczne Polski
Mohauman Mohammad Al-Rufaie - Measuring the extent the environmental pollution of the waters of the diwani river some trace elements resulting from diwani textile factory using some spectroscopic methods
Joanna Kaliszuk - Wpływ zmiany warto¶ci wskaĽnika niezawodno¶ci b wyznaczanego metod± form na ocenę klasy niezawodno¶ci rc analizowanej konstrukcji
Marzena Banach - Pro¶rodowiskowe rozwi±zania w architekturze - wybrane aspekty
Wioleta Błaszczak-B±k, Anna Sobieraj-Żłobińska, Jakub Szulwic, Ewa Minkowska - Skaning laserowy jako technologia wielu zastosowań - pomiary geodezyjne na potrzeby architektów
Franciszek Bydałek, Sylwia Myszograj - Efektywno¶ć pracy oczyszczalni hydrofitowej o przepływie pionowym
Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Dominik Polus - Emisja gazów cieplarnianych w polsce i w województwie lubuskim w latach 2010-2015
Monika Suchowska-Kisielewicz, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz - Podatno¶ć na rozkład biologiczny i potencjał biogazowy mieszanin odpadów

165_45
Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Marzena Nadolna, Daniel Szarszewski - Analiza opłacalno¶ci wykorzystania energii słońca i wiatru dla budynku jednorodzinnego
Justyna Chudecka, Tomasz Tomaszewicz - Zawarto¶ć metali ciężkich w osadach antropogenicznych z obszaru starego miasta Szczecina
Waldemar Izdebski - Propozycja metodyki oceny poziomu automatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Artur Plichta, Michał Wyczałek, Ireneusz Wyczałek - Opracowanie czę¶ci graficznej ewidencji gruntów i budynków w oparciu o zdjęcia lotnicze z pokładu UAV
Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta, Michał Wyczałek - Badania możliwo¶ci technicznych pomiaru płasko¶ci powierzchni kinematyczn± metod± trygonometryczn±
Waldemar Izdebski, Michał Kursa - Wykorzystanie danych adresowych w usługach lokalizacyjnych
Waldemar Izdebski, Zbigniew Malinowski - Analiza wpływu ustawy o infrastrkutrze informacji przestrzennej na proces tworzenia wł±czania do infrastrukutury informacji przestrzennej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Elżbieta Piotrowska, Maria Olejniczak - Wpływ funduszy unijnych przydzielonych polsce na lata 2007-2013 na zrównoważony rozwój gospodarczy województw
Justyna Kleszcz, Katarzyna Kozłowska - Zespół agroturystyczny w Drzonkowie, jako dyskurs nad znaczeniem tradycji miejsca

166_46
... 

Copyright (C) Redakcja ZN UZ I¦ - 2008-2016