UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA

IIŚ UZ

 

 

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
SERIA: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ISSN: 1895-7323


Lista Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 7 pkt.
Wykaz czasopism naukowych Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 grudnia 2016 r. (część B, 2159)

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016 z dnia 26 stycznia 2017 r. (część B, 3023)

 

Czasopismo indeksowane przez BazTech - jeden z zasobów Wirtualnej Bazy Nauki
Artykuły poprzez bazę BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org.

Czasopismo jest indeksowane również przez Index Copernicus International - ICV 2014: 53,22 / Standardized Value: 5,73

Pełne teksty Zeszytów zamieszczone są w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej (ZBC) - Serwisie utworzonym przez: Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze (WiMBP). Zeszyty indeksowane są w zasobach ZBC oraz w ogólnopolskich zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych.

 

Redaktor Naczelny ZN:
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ

Rada Naukowa:
prof
. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ
doc. ing. Jan Kizek, PhD - Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ
dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ
dr hab. inż. Nguyen Thi Bich Loc, prof. UZ
dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ
prof. ing. Augustin Varga, CSc - Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)

Redaktor statystyczny:
dr
hab. inż. Michał Drab, prof. UZ

Redaktor językowy:
mgr
Wojciech Wieluński (jęz. ang.)

Sekretarz redakcji:
dr
inż. Magda Hudak

dr inż. Oryna Słobodzian-Ksenicz
dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk

Kontakt
Redakcja ZN UZ seria IŚ
ul. Prof. Z.Szafrana 15
65-246 Zielona Góra
tel. +48683282680
Mail do Redaktora Naczelnego
Mail do redakcji

Tematyka Zeszytów Naukowych:

 • analityka badań środowiskowych
 • analiza ryzyka środowiskowego
 • architektura przyjazna środowisku
 • architektura zeroenergetyczna
 • biologia i ekotoksykologia terenów antropogenicznie przekształconych
 • budownictwo przyjazne środowisku
 • budownictwo zeroenergetyczne
 • chemizm terenów przekształconych
 • energia ze źródeł odnawialnych
 • energetyka komunalna
 • geologia i hydrologia terenów o różnej funkcjonalności
 • gospodarka komunalna
 • gospodarka odpadami
 • historia obiektów i przedsięwzięć inżynierii środowiska
 • komputerowe wspomaganie zadań inżynierii środowiska
 • materiały w inżynierii środowiska
 • metodologia badań terenowych w inżynierii środowiska
 • matematyczne modelowanie zjawisk przyrodniczych i technicznych z zakresu inżynierii środowiska
 • oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych
 • oczyszczanie wód do picia i wykorzystania gospodarczego
 • planistyka wobec terenów antropogenicznie przekształconych
 • problemy legislacji w inżynierii i ochronie środowiska
 • problemy środowiskowe budownictwa lądowego i wodnego
 • rekultywacja zdegradowanych terenów miejskich, przemysłowych, poprzemysłowych
  i komunikacyjnych
 • sieci przesyłowe i systemy inżynierii środowiska
 • statystyka w inżynierii środowiska
 • środowiskowe uwarunkowania energetyki
 • techniki instalacyjne
 • wpływ budownictwa na środowisko przyrodnicze
 • zagospodarowanie terenów antropogenicznie przekształconych
 • zarządzanie środowiskiem i przedsięwzięciami inżynierii i ochrony środowiska


Zapraszamy do publikacji w naszym Zeszycie także pracowników naukowych
z innych wydziałów UZ oraz spoza Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

RADA WYDAWNICZA UZ: dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ (Przewodniczący), mgr Ryszard Błażyński (Sekretarz), Członkowie: prof. dr hab. inż. Marian Adamski, prof. dr hab. Beata Gabryś, prof. dr hab. Marian Nowak, dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ, dr hab. inż. Van Cao Long, prof. UZ, dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ, dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ, dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ, dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ,
dr Rafał Ciesielski

Informacje dla autorów:

Zapraszamy do publikacji artykułów. W Zeszytach Naukowych UZ publikowane są prace oryginalne, wcześniej nie publikowane, po ich recenzji i dopuszczeniu do druku przez Kolegium Redakcyjne.

Procedura recenzowania

Lista recenzentów współpracujących
z czasopismem

Do pracy należy dołączyć
wypełniony formularz oraz deklarację.

Podstawowe informacje, dotyczące formatowania tekstu do publikacji w Zeszytach Naukowych zostały zawarte w załączonym poniżej pliku (szablon artykułu w ZN - wersja 29-09-2015).

szablon ZN

Prosimy wykorzystać go przy redakcji pracy.

Wersję pierwotną czasopisma od początku jego wydawania stanowi wersja drukowana. Pełne teksty publikowane są także w wersji elektronicznej, na serwerach: Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, BazTech oraz na stronie czasopisma (artykuły). Artykuły w wersji elektronicznej zostały zamieszczone w formacie pdf, w sposób zalecony przez ekspertów Index Copernicus.

W Zeszytach Naukowych zamieszczane są artykuły zamawiane przez Redakcję Wydawnictwa oraz prace nadsyłane na bieżąco do Redakcji. W tym ostatnim przypadku, za druk materiału pobierana jest opłata w wysokości 40 PLN za stronę artykułu, liczoną po jego finalnym złożeniu (przewidziano zniżki za druk materiałów dla studentów studiów doktoranckich; druk materiałów z innych jednostek UZ następuje w uzgodnieniu bezpośrednim).

 

UWAGA!

Elementem branym pod uwagę przy kwalifikacji artykułów do publikacji jest fakt cytowania publikacji zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie.

Pierwszeństwo w druku będą też miały artykuły w języku angielskim.

Zeszyty Naukowe UZ wydane w serii Inżynieria Środowiska (niegdyś WSInż. w Zielonej Górze, potem Politechniki Zielonogórskiej, która weszła w skład Uniwersytetu Zielonogórskiego):

Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze

ZN nr 51 IŚ 1

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 69 IŚ 2

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 74 IŚ 3

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 84 IŚ 4

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

Politechnika Zielonogórska

ZN nr 111 IŚ 5

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 114 IŚ 6

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 116 IŚ 7

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 118 IŚ 8

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 122 IŚ 9

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 124 IŚ 10

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 125 IŚ 11

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

Uniwersytet Zielonogórski

ZN nr 131 IŚ 12

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 133 IŚ 13

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 134 IŚ 14

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 135 IŚ 15

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 136 IŚ 16

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 137 IŚ 17

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 138 IŚ 18

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 139 IŚ 19

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 140 IŚ 20

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

 

ZN nr 141 IŚ 21

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 142 IŚ 22

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 143 IŚ 23

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 144 IŚ 24

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 145 IŚ 25

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 146 IŚ 26

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 147 IŚ 27

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 148 IŚ 28

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 149 IŚ 29

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 150 IŚ 30

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 151 IŚ 31

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 152 IŚ 32

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 153 IŚ 33

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 154 IŚ 34

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 155 IŚ 35

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 156 IŚ 36

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 157 IŚ 37

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 158 IŚ 38

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 159 IŚ 39

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 160 IŚ 40

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 161 IŚ 41

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 162 IŚ 42

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 163 IŚ 43

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

ZN nr 164 IŚ 44

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

 

ZN nr 165 IŚ 45

okładka

informacje o zeszycie

pełny tekst

artykuły

Copyright (C) Redakcja ZN UZ IŚ - 2008-2017